Yhdistyksen säännöt

1 §. NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI.
            Yhdistyksen virallinen nimi on Asekauppiaiden liitto ry.
            Kotipaikkakunta on Helsinki.
            Kieli on Suomi..

2 §. TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU.

Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ase-elinkeinonharjoittajien yleisiä ja yhteisiä elinkeinonsa harjoittamiseen liittyviä etuja sekä parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa alan taloudellista, lainsäädännöllistä ja poliittista kehitystä ja tekee asiantuntijana näihin asioihin liittyviä aloitteita, esityksiä ja antaa asiantuntijalausuntoja sekä tiedottaa sekä omasta toiminnastaan että edustamansa alan asioista.
Yhdistys järjestää kokouksia ja neuvottelutilaisuuksia sekä laatii alaa koskevia selvityksiä sekä pyrkii keskustelemaan alan kysymyksistä viranomaisten, aseiden ja ampumatarvikkeiden valmistajien ja tukkuliikkeiden sekä muiden sidosryhmien kanssa.
Yhdistys toimii yhteistyössä alan muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa ja pyrkii järjestämään koulutusta.

3 §. JÄSENKRITEERIT.

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä luonnollinen tai juridinen henkilö, jolla on voimassa oleva ase-elinkeinolupa.
Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus.
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti kokouksen pöytäkirjaan.
Jäsen voidaan erottaa jos jäsen,

 1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut.
 2. on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut alaa tai yhdistystä tai
 3. ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Jäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
Ollessaan itse estyneenä osallistumasta kokoukseen, jäsen voi valtuuttaa valtakirjalla itselleen edustajan.

4 §. HALLITUS.

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja sekä lisäksi 2-4 muuta jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi hallituksen jäsen sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 §. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN.

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

6 §. TILIT.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kokousta.

7 §. YHDISTYKSEN KOOLLE KUTSUMINEN.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava lähettämällä kutsu kirjallisesti, sähköisesti tai kirjeitse, kullekin jäsenelle viimeistään 14 päivää ennen kokousta tai yleisen vuosikokouksen hyväksymässä alan lehdessä.

8 §. YHDISTYKSEN KOKOUKSET.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on kutsuttava koolle 14 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 §. VUOSIKOKOUS.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus.
 2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys.
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto.
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
 8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
 9. valitaan vähintään yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan auktorisoitu  tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti, sähköisesti tai kirjeitse, ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 §. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN.

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.

 
Aselaki-Info
 
 
 
sivun alkuun